FAQ

Aké podklady potrebujem na uzatvorenie zmluvy o financovaní? 

Právnická osoba 

 • občiansky preukaz splnomocnenej osoby
 • iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
 • výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
 • osvedčenie o IČ DPH
 • súvaha na originálnom tlačive
 • výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive
 • daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu podľa uváženia schvaľovateľa OP

Fyzická osoba - podnikateľ 

 • občiansky preukaz
 • iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
 • živnostenský list alebo iný rovnocenný dokument, umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť
 • osvedčenie o IČ DPH
 • výkaz o majetku a záväzkoch, resp. súvaha na originálnom tlačive
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch, resp. výkaz ziskov a strát na originálnom tlačivedaňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu podľa uváženia schvaľovateľa OP

Fyzická osoba - nepodnikateľ 

 • občiansky preukaz
 • iný doklad totožnosti (cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list)
 • potvrdenie od zamestnávateľa o priemernej mesačnej čistej mzde a v prípade potreby od manžela/ky (nie staršie ako 1 mesiac)
 • čestné prehlásenie manžela/ky zákazníka vyplnené na formulári žiadosti o financovanie

Pozn.: Zoznam potrebných dokladov sa môže čiastočne líšiť, v závislosti od konkrétnej lízingovej spoločnosti.

Čo robiť v prípade, keď ďalej nemôžem splácať lízing/úver?

Pokiaľ ste svoj lízing splácali do tejto doby pravidelne, môžete pri krátkodobých platobných problémoch požiadať lízingovú spoločnosť o odklad splátok. Dlhodobé finančné problémy je možné riešiť po dohode s príslušnou lízingovou spoločnosťou zmenou lízingovej/úverovej zmluvy iným spôsobom.

Existuje možnosť postúpenia splácania lízingu inej osobe?

Áno. Lízingové spoločnosti poskytujú službu CESIA – postúpenie práv a povinností z lízingovej zmluvy na tretiu osobu), pričom sa táto zmena vykonáva na základe písomnej žiadosti pôvodného nájomcu a po preverení bonity nového lízingového nájomcu. 

Čo sa stane s mojím vozidlom v prípade, že mi ho lízingová spoločnosť odoberie?

Po uplynutí určitej doby stanovenej lízingovou spoločnosťou je zmluvný vzťah ukončený a odobraté vozidlo je ponúknuté na ďalší predaj. Po predaji vozidla dochádza k finančnému vysporiadaniu zmluvy. 

Musí byť financované vozidlo poistené?

Áno. Každé vozidlo, ktoré je predmetom financovania musí byť poistené jednak havarijne a jednak zo zákona (PZP). 

V prípade, že havarujem alebo inak poškodím vozidlo, budem musieť škodu uhradiť?

Nie. Práve pre tieto situácie musí byť každé vozidlo na lízing/úver poistené havarijným poistením. V prípade, že teda budete vinníkom dopravnej nehody, vzniknutú škodu uhradí poisťovňa z Vašej havarijnej poistky (okrem spoluúčasti, ktorou sa na škode podieľate Vy). Pokiaľ ste nehodu nespôsobili a vinník nehody je známy, celá škoda bude uhradená z povinného zmluvného poistenia vinníka.

Ako sa postupuje v prípade krádeže alebo totálnej škody vozidla?

V takomto prípade musí dôjsť k likvidácii škody v rámci havarijného poistenia a k ukončeniu lízingovej zmluvy. Všetky záväzky nájomcu voči lízingovej spoločnosti sú uhradené z poistného plnenia a zostávajúca časť je poukázaná na účet nájomcu.

Ako bude pokračovať lízing v prípade úmrtia nájomcu?

V takomto prípade prechádzajú všetky nároky a povinnosti na dediča podľa právoplatného výsledku dedičského konania.