Slovník pojmov

LÍZING

Lízing - predstavuje zmluvný vzťah medzi predajcom (resp. výrobcom), lízingovou spoločnosťou a nájomcom (resp. zákazníkom). Predajca a lízingová spoločnosť spolu uzatvoria kúpnu zmluvu a následne lízingová spoločnosť a nájomca spolu uzatvoria lízingovú zmluvu.

Lízingová zmluva - z právneho hľadiska upravuje zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom. Jej súčasťou sú všeobecné podmienky obsahujúce práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

Predmet lízingu - je ním hmotný predmet alebo majetkové právo. Predmetom lízingu môžu byť osobné alebo úžitkové automobily, dopravná technika, stroje a zariadenia ako aj nehnuteľnosti.

Obstarávacia cena - reálna cena predmetu lízingu

Akontácia - predstavuje tzv. nultú splátku, ktorá sa platí ešte pred prevzatím predmetu lízingu do užívania. Vyjadruje sa ako určité percento z obstarávacej ceny. Všeobecne platí: čím je akontácia vyššia, tým je nižšia mesačná splátka lízingu. 

Zostatková cena - cena, za ktorú si môže nájomca po skončení doby, na ktorú bola lízingová zmluva uzatvorená, odkúpiť premet lízingu do svojho vlastníctva. 

Splátkový kalendár - poskytuje prehľad jednotlivých splátok, ich počet, menu a termíny splatnosti. 

Lízingové splátky - pravidelné platby uhrádzané v zmluvne dohodnutej výške a termíne. Ich súčasťou je obvykle aj poistné.

Spracovateľský poplatok - je suma spojená s administratívou pri uzatváraní lízingovej zmluvy, ktorú nájomca platí lízingovej spoločnosti na začiatku lízingového vzťahu alebo poplatok za administratívu pri ukončovaní lízingovej zmluvy.

Riadne ukončenie lízingovej zmluvy - nastáva uplynutím posledného dňa dohodnutej doby nájmu a za podmienky, že nájomca zaplatil všetky splátky, ako aj vopred dohodnutú kúpnu cenu vozidla a splnil všetky ostatné záväzky vyplývajúce z lízingovej zmluvy.

Predčasné ukončenie lízingovej zmluvy -  je neštandardným spôsobom ukončenia zmluvy, vykonaným na základe písomnej žiadosti klienta alebo z dôvodu krádeže vozidla, totálnej havárie, príp. z dôvodu vypovedania zmluvy klientovi lízingovou spoločnosťou pre porušenie Všeobecných podmienok lízingovej zmluvy.

Cesia - prevod lízingovej zmluvy na inú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá sa stane plynulým pokračovateľom lízingu namiesto pôvodného nájomcu.

Spätný lízing - predmet lízingu vo vlastníctve nájomcu odkúpi lízingová spoločnosť, ktorá ho nájomcovi spätne prenajme. Aj napriek tomu, že predmet lízingu využíva naďalej nájomca, jeho vlastníctvo pri tomto vzťahu prechádza na lízingovú spoločnosť.

Finančný lízing - je dlhodobý prenájom, pri ktorom sa doba trvania nájomného vzťahu blíži ekonomickej životnosti predmetu lízingu. Zmluva o finančnom lízingu zahŕňa možnosť následného prevodu vlastníckych práv na nájomcu. Právnym vlastníkom predmetu lízingu je však až do vysporiadania všetkých záväzkov zo strany nájomcu lízingová spoločnosť. 

Výhody finančného lízingu - sú spojené najmä so spôsobom obstarania predmetu lízingu, pri ktorom záujemca o predmet lízingu nepotrebuje na začiatku celú hotovosť. Postačujúca je relatívne malá investícia vo výške akontácie. Lízing je rýchly a dostupný spôsob financovania a nie administratívne tak náročný ako bankový úver. Lízingovú zmluvu je zvyčajne možné uzatvoriť priamo na mieste predaja, na ktorom ste si predmet lízingu vybrali.

Operatívny lízing - je krátkodobý až strednodobý prenájom, pri ktorom je doba trvania nájomného vzťahu podstatne kratšia ako ekonomická životnosť predmetu lízingu. Tento zmluvný vzťah neobsahuje pre nájomcu prednostné právo kúpy predmetu lízingu, nakoľko po ukončení doby trvania lízingovej zmluvy nájomca obvykle predmet lízingu vráti prenajímateľovi. Prenajímateľ, resp. lízingová spoločnosť zabezpečuje počas celej doby nájmu prevádzkyschopnosť predmetu ako aj doplnkové a servisné služby.

Výhody operatívneho lízingu - operatívny lízing má nižšie nároky na hotovosť, nakoľko na začiatku zákazník neplatí žiadnu alebo platí iba minimálnu akontáciu. Pri operatívnom lízingu nie je určená minimálna doba nájmu, čo umožňuje klientom rýchlejšiu inováciu majetku. Okrem týchto výhod môžu klienti oceniť aj komplexné riadenie vozového parku, ktoré je určené pre nájomcov, ktorí si chcú zachovať vlastníctvo vozidla, resp. disponujú vozovým parkom, ktorý je predmetom finančného lízingu a radi by zefektívnili a zoptimalizovali správu a riadenie tohto vozového parku. V takomto prípade poskytne lízingová spoločnosť servis presne podľa potrieb a požiadaviek klienta, čo pre nájomcu znamená úsporu nákladov na personál a administratívu.  

SPOTREBNÝ ÚVER

Spotrebný úver - ktorý poskytujú lízingové spoločnosti by sme mohli v zmysle zákona charakterizovať ako bezúčelový úver slúžiaci na obstaranie hmotného majetku – motorového vozidla. Aj napriek tomu, že právnym vlastníkom predmetu financovania je klient, pre lízingovú spoločnosť slúži tento predmet ako forma ručenia. Podmienkou uzavretia zmluvy o spotrebnom úvere je uzavretie Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva. V prípade, že klient neplní svoje záväzky voči lízingovej spoločnosti, táto si uplatní svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva, čím prejde vlastnícke právo k vozidlu na lízingovú spoločnosť. 

Úverová zmluva - z právneho hľadiska upravuje zmluvný vzťah medzi poskytovateľom spotrebného úveru (veriteľom) a klientom (dlžníkom). Jej obsahom sú  všeobecné podmienky obsahujúce práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

Úverové splátky - pravidelné platby uhrádzané v zmluvne dohodnutej výške a termíne. Ich súčasťou je obvykle aj poistné.

Výhody spotrebného úveru - základnou výhodou spotrebného úveru je fakt, že vlastníctvo predmetu financovania je na strane zákazníka. Tento druh financovania je výhodným riešením pre financovanie ojazdených vozidiel.  

RPMN - Ročná percentuálna miera nákladov - je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov. Pre spotrebiteľa je spravidla najvýhodnejším úverom ten, ktorý má najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných dátach (výška poskytovaného úveru, doba, na ktorú sa úver poskytuje, poplatky spojené s obstaraním úveru atď.)

SPLÁTKOVÝ PREDAJ

Splátkový predaj - je kúpa majetku na základe kúpnej zmluvy s postupným splácaním záväzku. Pri tomto spôsobe financovania prechádza vlastníctvo na zákazníka prevzatím predmetu zmluvy. 

Výhody splátkového predaja - základnou výhodou splátkového predaja je fakt, že vlastníctvo prechádza na zákazníka už podpisom kúpnej zmluvy a prevzatím predmetu financovania. Pri splátkovom predaji si môže zákazník uplatniť rôzne ďalšie výhody, napr.: odpočet DPH z celej kúpnej ceny, môže si uplatniť celoročný odpis aj pri kúpe predmetu pred koncom roka ako aj štátne dotácie viazané na vlastníctvo predmetu. 

Aký je rozdiel medzi lízingom, splátkovým predajom a spotrebným úverom? - 
Základný rozdiel je v právnom vlastníctve predmetu financovania. Pri lízingu je vlastníkom predmetu lízingová spoločnosť. Pri splátkovom predaji a pri spotrebnom úvere priamo zákazník.

POISTENIE

PZP - Povinné zmluvné poistenie - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

HP - Havarijné poistenie - poistenie proti poškodeniu/zničeniu vozidla následkom havárie, krádeže, živelnej pohrome a vandalizmu. 

Doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu - umožňuje dodatočné dopoistenie niektorých doplnkov, a to: poistenie batožiny, čelného skla, náhradného vozidla ako aj úrazové poistenie osôb (smrť a úraz).

GAP - Poistenie finančnej straty - zabezpečí kompenzáciu finančnej straty v prípade totálnej škody, v dôsledku havárie alebo krádeže. Toto poistenie poskytuje istotu vyplatenia ďalšej sumy popri plnení z havarijného poistenia. Pomáha pokryť rozdiel medzi všeobecnou (t. j. cenou v čase poistnej udalosti) a obstarávacou cenou vozidla, ktorý v prípade totálnej škody alebo odcudzenia nie je možné uhradiť z havarijného poistenia. Poistenie GAP teda poskytuje finančné prostriedky na možnosť opätovnej kúpy vozidla.

PSS - Poistenie schopnosti splácať - poistenie schopnosti splácať finančný záväzok vyplývajúci z lízingovej/úverovej zmluvy. Toto poistenie chráni pred finančnými ťažkosťami, ktoré by klienta mohli zastihnúť nepripraveného v nečakaných životných situáciách (pracovná neschopnosť, invalidita, smrť, strata zamestnania).